آموزش نصب IBSng در centOS 6/7

درود
همون طور که میدونید Centos6 در حال بازنشستگی هستش و از طرف دیگه سرویس های جدید فقط روی ورژن 7 این سیستم عامل نصب میشن
از طرف دیگه خیلی ها برای نصب IBSng در Centos7 مشکل دارن چون آموزش درستی ازش نیست

خب بریم سر آموزش
در ابتدا باید یه سری پکیج های ضروری پیش نیاز IBSng را نصب نمایید.
کد:
yum install httpd php postgresql postgresql-server postgresql-python perl unzip wget nano -y
حالا باید IBSng را دانلود و از حالت فشرده خارج کنیم.

برای دانلود IBSng از دستور زیر استفاده میکنیم.
کد:
wget https://excellmedia.dl.sourceforge.n…-A1.24.tar.bz2
tar -xvjf IBSng-A1.24.tar.bz2 -C /usr/local
دیتابیس باید فعال کنیم
کد:
service postgresql initdb
service postgresql start
اکنون دستور زیر را وارد کنید.
کد:
nano /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
سپس عبارت زیر را در ابتدا فایل کپی کرده و فایل ذخیره کنید.
کد:
local IBSng ibs trust
حالا باید یوزر IBSng در دیتابیس ساخت سه دستور زیر به ترتیب وارد کنید:
کد:
su – postgres
createdb IBSng
createuser ibs
اگر در این مرحله سوالی پرسیده شد با y تایید کنید. و در مرحله بعدی 4 دستوز زیر وارد کنید تا نصب IBSng شروع بشه:
کد:
createlang plpgsql IBSng
exit
service postgresql restart
/./usr/local/IBSng/scripts/setup.py
اکنون فقط اعداد (بجز دو مورد آخر) زیر را به ترتیب وارد کنید:
توجه: بجای عبارت Enter System password پسورد ادمین سیستم IBSNG را وارد کنید:
کد:
1 Install
2 Test DB Connection and Continue
2 Compile Configuration and Continue
1 Import Tables and Continue
Enter System password
1 Copy ibs.conf to ‘/etc/httpd/conf.d’
2 Chown apache directories to ‘apache’
5 Continue
1 Copy logrotate Conf to /etc/logrotate.d
3 Continue
1 Copy Redhat init file to /etc/init.d
2 Set IBSng to start on reboot
b Back to main menu
x Exit

حال با دستور زیر فایل کانفیگ httpd را ادیت میکنیم:

کد:

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

سپس عبارت زیر را اضافه و فایل را سیو میکنیم:

کد:

ServerName 127.0.0.1
<Directory “/usr/local/IBSng/interface/IBSng”>
AllowOverride None
Options None
Require all granted
</Directory>

دستور زیر را وارد کنید:
کد:

nano /usr/local/IBSng/core/lib/IPy.py

سپس عبارت زیر را اول فایل کپی و سیو میکنیم:
کد:

#coding:utf-8

و همین کار را برای فایل des_c.py انجام میدهیم:

کد:

nano /usr/local/IBSng/core/lib/mschap/des_c.py

و عبارت زیر را اول فایل کپی و ذخیره میکنیم:

کد:

#coding:utf-8

حال با دستور زیر فایل error.php را ویرایش میکنیم:
کد:

nano /usr/local/IBSng/interface/IBSng/inc/error.php

کد:

نه خط آخر پاک میکنیم و بجاش این ها قرار بدید:
کد:
$timeArr=”IRDT/4.0/DST”;
# $timeStr=”{$timeArr[“tm_year”]}/{$timeArr[“tm_mon”]}/{$timeArr[“tm_mday”]} {$timeArr[“tm_hour”]}:{$timeArr[“tm_min”]}”;
$phperr=isset($php_errormsg)?$php_errormsg:””;
# fwrite($fh,”{$timeStr} {$msg} {$phperr}\n”);
return;

}

?>

حال باید فایل زیر را ویرایش کرد:
کد:
nano /usr/local/IBSng/core/server/xmlrpcserver.py
عبارت زیر را اول فایل کپی و ذخیره میکنیم:
کد:
from xmlrpclib import Marshaller
from decimal import Decimal

def dump_decimal(self,value, write):
write(“<value><double>”)
write(str(value))
write(“</double></value>\n”)

Marshaller.dispatch[Decimal] = dump_decimal
و در فایل زیر رفته:
کد:
nano /usr/local/IBSng/core/admin/admin.py
با زدن کلید ترکیبی w+Ctrl عبارت:
کد:
self.deposit+=deposit_change
جستجو کرده و بجای عبارت بالا عبارت زیر را قرار بدید:
کد:
self.deposit+=float(deposit_change)
سپس برای باز کردن پورت های مورد نیاز در فایروال ۳ دستور زیر را وارد کنید:

کد:

iptables -A INPUT -p tcp -m state –state NEW -m tcp –dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m state –state NEW -m tcp –dport 1812 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m state –state NEW -m tcp –dport 1813 -j ACCEPT

در اخر باید SELinux را غیر فعال کنید که برای اینکار به طریق زیر عمل کنید.

ابتدا فایل زیر را با ویرایشگری باز کنید.

کد:

nano /etc/selinux/config

 

سپس عبارت SELINUX=enforcing را به عبارت زیر تغییر دهید.

کد:

SELINUX=disabled

سپس دستورات زیر را به تریتب وارد کنید:
کد:
chkconfig httpd on
chkconfig postgresql on
chkconfig IBSng on
service httpd restart
service postgresql restart
setenforce 0
service IBSng start
اکنون باید تمامی سرویس های بالا بدون مشکل راه اندازی شوند..

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

لینکدیناینستاگرامتلگرام